AVÍS LEGAL

1- Objecte i titularitat de Arber Surgical. La present pàgina web ha sigut creada amb l’objectiu d’oferir als usuaris informació detallada de l’empresa Arber Surgical, així com diferents mitjans a través dels quals podreu contactar i comunicar amb nosaltres. Tanmateix, s’ofereix la possibilitat d’accedir a l’informació sobre Arber Surgical, vostè es pot posar en contacte amb nosaltres a la següent direcció de correu electrònic: arber@arber.cat

2- Condicions d’us i utilització del servei
2.1- Obligació de fer un us correcte del servei.
Les condicions d’accés i d’us d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, tant mateix quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Arber Surgical i contraria al present Avis Legal. L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incorri en activitats que pugin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Arber Surgical o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització del mateix per part d’altres usuaris.

2.2- Sol·licitud de continguts. L’usuari tindrà que abstenir-se de realitzar sol·licituds de continguts oferides a través d’aquesta pàgina web utilitzant mitjans o procediments diferents als que s’han posat a la seva disposició, diferents als que s’hagin indicat en la pàgina web o diferents als que s’utilitzen habitualment a Internet i sempre que els mateixos no comportin un risc d’inutilització del servei i els seus continguts.

2.3- Prohibicions
Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb fins il·legals o no autoritzats en concret i sense caràcter taxatiu.
-Qualsevol forma de violació dels drets a tercers (drets a l’ intimitat, pròpia imatge, drets a la propietat intel·lectual e industrial, etc; )
-Realitzar, utilitzant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spams) o comunicació similar.
-Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugi provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

3- Propietat Intel·lectual i propietat Industrial. Els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de la pàgina web, son titularitat de Arber Surgical. Tots els texts, dissenys, continguts, estructura, base de dades, logotips, códigs font, i demés elements de la pàgina web estan protegits per la legislació i els tractats internacionals vigents en la matèria. Arber Surgical ostenta tots els drets de propietat intel·lectual necessaris per poder explotar la pàgina web i el conjunt d’elements que la integren.

Qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre forma d’explotació de tot o part del contingut de la pàgina web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic u altre, estan estrictament prohibits. L’ infracció d’aquests drets donarà lloc a l’exercici dels corresponents procediments judicials, civils i/o penals. Arber Surgical es titular de les marques, logotips i noms de domini associats als serveis que donen a través de la seva pàgina web, estant estrictament prohibits la seva reproducció o ús no autoritzat per el titular dels mateixos.

4- Política de Privacitat
Totes les dades personals facilitades a través de la pàgina web per realitzar qualsevol tipus de sol·licitud, comanda, enviament d’informació, sugerencia o similars queden sotmeses a lo indicat en la nostra política de Privacitat, que el seu contingut forma també part integrant del present Avís Legal i normes d’utilització.

5- Excent de Responsabilitat
L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que pugui  incorri o dels perjudicis que s puguin causar a tercers per la incorrecta o il·legítima utilització de la pàgina web. Arber Surgical possibles danys i perjudicis que es poguessin derivar de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques, o desconnexions en el funcionament  en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivats per causes alienes a l’empresa, dels retrassos o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de Líneas telefòniques, sobrecàrregues del sistema de Internet o en altres sistemes electrònics. Els usuaris fan ús dels hipervíncles al seu propi risc. Els enllaços que figuren en la pàgina web a altres pàgines s’estableixen a efectes purament informatius i no suposen cap tipus de associació amb els webs enllaçats, ni recomanació dels productes o serveis oferts per aquestes pàgines. Arber Surgical no garantitza ni les condicions, ni la licitud dels continguts, ni la correcta prestació de serveis oferts als usuaris per tercers aliens, als que s pugui accedir mitjançant enllaços (links) establerts en aquestes pàgines.
Tampoc es responsabilitza dels hipervincles que els seus clients puguin crear a través de les seves pàgines webs. Arber Surgical s’eximeix de responsabilitat en quant a les “cookies” que tercers aliens puguin instal·lar en el disc dur del ordenador de l’usuari. Tampoc es derivarà responsabilitat per Arber Surgical pels error tipogràfics o inexactituds que es puguin apreciar en els continguts de la seva pàgina web.

6- Servei
Inmorva en Cerdanyola es reserva el dret de facilitar l’accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, així com el dret de modificar, actualitzar, corregir unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, l’Avís legal, condicions del servei, o del ús de la pàgina web, així com els continguts de la mateixa i, en tot cas, respecte a la normativa aplicable.

7- Generals
Per quantes preguntes litigioses es susciten sobre d’interpretació, aplicació, i/o compliment d’aquest avís legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, serà d’aplicació de la legislació espanyola. Els que intervenen acorden submetres a la jurisdicció dels Jutjats i tribunals espanyols en cas de conflicte, renunciant, de forma expressa, a qualsevol altre que pugui correspondre’ls.